Mapa serwisuKontaktPLENG
Strona głównaRekrutacjaDla studentaWykładowcyGaleriaKontakt

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACYJNE

Opisy kursów Programu Studiów Automotive Engineering:

Pliki związane z tym artykułem:

Inżynieria Pojazdów

Program dla specjalno?ci In?ynieria Pojazd�wzosta? opracowany na podstawie wieloletniej wsp�?pracy Politechniki Wroc?awskiej z kilkunastoma o?rodkami europejskimi w ramach um�w bilateralnych, ale przede wszystkim program�w mi?dzynarodowych „New Fuel and Drive Sytsems in Vehicles”, „Car Ecology – New Technological and Ecological Standards in Automotive Engineering” lub „Ecology and Safety as Driving Forces in the Development of Vehicles”. Program kszta?cenia obejmuje zagadnienia og�lne miedzy innymi: modelowanie konstrukcji mechanicznych, systemy hydrauliczne, zintegrowane wytwarzanie, projektowanie materia?�w, projektowanie system�w wielocz?onowych, mechanika analityczna, wytrzyma?o?? materia?�w, badania element�w maszyn, bezpiecze?stwo oraz przedmioty specjalistyczne mi?dzy innymi: budowa pojazd�w, budowa silnik�w, elektronika w pojazdach, chemia paliw i ochrona ?rodowiska, alternatywne ?r�d?a nap?du.

Mo?liwe jest odbycie cz??ci studi�w w o?rodkach akademickich w Antwerpii, Barcelonie, Walencji, Turku, Salonikach i Grazu w ramach studenckiej wymiany mi?dzynarodowej.

Program studi�w:

1 semestr

Design of Engineering Materials

Modelling of Multi-body Systems

Analytical Mechanics

Strength of Materials

Machinery Design Process

Developing Engine Technology

Energy Efficient Design of Powertrain and Body

Alternative Drive Systems

2 semestr

Flows Modelling in Automotive Engineering

Methods of Non-Destructive Evaluation In Contemporary Manufacturing Systems

Fluid Power Control Systems

Communication and Management for Engineers

Green Fuels

Trends in Vehicle Electronics

Project: The Logistic System of End-of-Life Vehicle Recycling

Foreign Language

3 semestr

Machine and Device Control

Testing of Vehicle Elements and Assemblies

Surface Engineering

Diploma Seminar

Master Thesis

Pod koniec ka?dego semestru studenci proszeni s? o wype?nienie ankiety ewaluacyjnej (do pobrania poni?ej) dotycz?cej ka?dego z wyk?adowc�w.

Pliki związane z tym artykułem:

Politechnika Wrocławska

Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 4 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (Bielawa, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych), pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 32 tys. studentów.


Dydaktyka na europejskim poziomie doceniana jest nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci. Na terenie politechniki działa ponadto wiele organizacji i stowarzyszeń studenckich. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty bhttp://www.portal.pwr.wroc.pl/info_podstawowe.dhtmladawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.politechnika

 • Politechnika Wrocławska
 • Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • 50-370 Wrocław
 • tel. 71 320 26 00
 • NIP: 896-000-58-51
 • REGON: 000001614

Perspektywy po studiach

Kończąc studia magisterskie, absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu Inżynierii Pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów w budowie samochodów i silników oraz standardach ekologicznej ich eksploatacji. W perspektywie zapewni to doskonały start w ubieganiu się o pracę zarówno w biurach konstrukcyjnych, w obsłudze procesu produkcyjnego jak i w wysoko wyspecjalizowanych zakładach serwisowych.

Rozwój Dolnego Śląska ukierunkowany jest na motoryzację. Stąd ulokowanie takich firm jak: Toyota, Volkswagen, Volvo, Wabco, Bosch czy też firm transportowych i serwisowych zajmujących się eksploatacją wszystkich marek pojazdów.

Absolwenci, obok wiedzy specjalistycznej posiądą ogólne umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania, badań i eksploatacji maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technik informatycznych CAE.

Ze względu na charakter studiów, absolwenci tej specjalności zyskają umiejętności pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach ludzkich, silnie zmotywowanych do ciągłego kształcenia w zakresie Inżynierii Pojazdów.

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Sukcesy pracowników akademickich:

 • modernizacja samochodu Fiat 126p – 1,67 dm3/100km,
 • silnik spalinowy 6C107W – do napędów górniczych,
 • system oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym, w komunikacji miejskiej,
 • strefa pochłaniania energii zderzenia w pudle tramwaju 116N,
 • wdrożona technologia pierścieni tłokowych z wypełnieniem przeciwzużyciowym - opartym o tlenki żelaza,
 • technologia pierścieni tłokowych z powłoką ceramiczną,
 • obniżenie poziomu głośności wewnętrznej autobusów marki Jelcz,
 • paliwa alternatywne – badania estru metylowego oleju rzepakowego,

Sukcesy studentów:

 • od 1975 roku Rajdy Samochodowe – sport, ekologia i oszczędność paliwa, wspólna inicjatywa pracowników i studentów,
 • tuning silników motocyklowych – koła naukowe studentów Apanonar i P13,
 • ogólnoświatowa Olimpiada Umiejętności Studenckich organizowana przez firmę BRIGGS and STRATTON - I miejsce za projekt i wykonanie nowatorskiego rozwiązania kosiarki do trawy
 • Młodzieżowy pojazd typu Cross-Rally,
 • Pojazd Formuła Student – Racing Team PWr

Wydziałowe laboratoria

Wydział Mechaniczny w swojej strukturze organizacyjnej składa się z trzech instytutów i jednego zakładu wydziałowego. Instytuty tworzą zakłady naukowo-badawcze, które prowadzą laboratoria, a wśród nich: podstaw konstrukcji maszyn, komputerowego wspomagania projektowania, diagnostyki i niezawodności maszyn, logistyki i systemów transportowych, układów mechatronicznych, inżynierii biomedycznej i mechaniki eksperymentalnej, wytrzymałości itd.

Studenci studiujący w ramach specjalności Inżynieria Pojazdów będą korzystać z laboratorium Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. Składa się ono z dwóch części: pojazdowej i silnikowej, w których realizowana są prace symulacyjne z wykorzystaniem technik informatycznych oraz badania na obiektach rzeczywistych. Problematyka budowy pojazdów ujęta jest w analizie nadwozia oraz diagnostyki podwozia i opon. W zakresie silników spalinowych laboratorium prowadzi badania dotyczące ekologii napędu, obciążeń cieplnych, trwałości elementów, zastosowania paliw alternatywnych i katalizatorów. W ramach laboratorium funkcjonuje Centrum Badań i Rozwoju Systemów Diagnostyki Pojazdowej, gdzie wspólnie z firmą WIMAD realizowana są szkolenia i prace badawcze w zakresie diagnostyki samochodowej. W Pracowni Badań Emisji studenci będą mieć możliwość zapoznania z najnowocześniejszymi metodami i technikami oceny ekologicznych skutków oddziaływania pojazdów na środowisko w zakresie emisji toksycznych składników spalin i gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wpływu mikroatmosfery wnętrza pojazdu na zdrowie jego użytkownika.

Termin rozpoczęcia – 21 luty 2011,

Studia 3-semestralne

  Opiekun Specjalności
dr inż. Anna Janicka

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 164, bud. P-14
tel. + 48 71 3477918
> Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocawska - Wszystkie prawa zastrzeone © 2010+
design by: demostudio.pl